Biz İlhamımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK

Vakıf Senedi

TÜRKİYE CAN ÇOCUKLAR EĞİTİM – KORUMA VE YAŞAM VAKFI SENEDİ

İşbu vakıf,senedinde yazılı amaçları gerçekleştirmek , yasalar ile bu Resmi Senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere "TÜRKİYE CAN ÇOCUKLAR EĞİTİM-KORUMA ve YAŞAM VAKFI” olarak     kurulmuş olup, aşağıdaki maddelerde   “ Vakıf ,,   Vakfın kısaltılmış adı    “ CANEV ,, ile anılmıştır.

…………………………………….


Madde–2 Vakfın İkametgâhı. Vakıf, Yeşiltepe Mahallesi 39 Sokak No:1 Sofulu Beldesi .Yüreğir/ADANA adresinde olup, merkezi ADANA dır. Mütevelli Heyet kararı ile Vakıf merkezi Adana ili veya Türkiye sınırları içinde başka bir adrese taşınabilir.
   
Vakıf gerektiğinde yasal izinler alınmak sureti ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, şube, irtibat bürosu açabilir.
 
………………………………………………………..

Vakfın Amacı:

Madde- 4 Vakfın ana amacı eğitim olup, bedensel engellilerin eğitim ve rehabilitasyonu, zihinsel engellilerin eğitimi, tedavisi, rehabilitasyonu. Bakım, koruma ve sosyal hayata uyumları, yasal hakları ile ekonomik geleceklerinin teminat altına alınması ve barındırılmaları gibi temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve engelli çocuk doğumlarının asgariye indirilmesini temin etmektir.
 
         Bu amaçlar doğrultusunda engelin oluşumuna neden olan tüm faktörler, zihinsel engel sekeli taşıyan tüm toplum bireyleri ile ve bu bireylere yönelik tüm uygulama, tasarruf ve hizmetler vakfın ilgi alanıdır.
 

         CANEV vakfedenlerinin-kurucularının zihinsel engelli çocuğu ya da yakını ya da uygun gördüğü kişi vakfın barındırma-bakıma ilişkin tesisinde ya da iktisadi işletmesinde ömür boyu koruma bakım ve gözetim altında tutulma hakkına sahiptir. Bu hak münhasıran bir çocuğa özgü olarak tahsis edilmiştir..Bu çocuk/kişi
 
Vakıf tesislerinde Mütevelli Heyet’in alacağı kararlara göre belirlenen ücretle barındırılacaktır.
 
        Vakfın tescilinden sonra Bağışlanan-Tahsis edilen, gelir getirici gayrimenkul ve/veya menkuller ile gelirleri, Bağışlayan-Tahsis edenin Ölümünden sonra daha önce noterde tanzim edilmiş vasiyetine uygun olarak değerlendirilecek ve bu vasiyete uyulacaktır.
 

Bu hüküm senedin 29. Maddesinde ön görülen hallerde de uygulanır.
   
Amacı Gerçekleştirmek İçin Faaliyetler

Madde- 5 Vakıf yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir;
  
5.1. Genelde zihinsel engellilerin tedavileri ile tıbbi mesleki ve sosyal rehabilitasyonları, eğitimleri, bakım ve korunmaları ile sosyal hayata uyumlarını sağlayacak okullar, tedavi merkezleri, rehabilitasyona hizmet veren oyunla terapi merkezleri ve parkları, kurslar, dinlenme merkezleri, araştırma enstitüleri ve kuruluşları, sosyal faaliyet ve spor kulüpleri, misafirhaneler, yurtlar, koruma ve bakım evleri ya da site veya köyleri, engellilerin istihdamlarına yönelik üretim merkezleri, işyerleri açmak, açılmasına katkıda bulunmak, açılmış olanları desteklemek, faaliyetini sürdüren benzer belli kuruluşlara ortak olmak, ortak faaliyetlerde bulunmak, desteklemek, destek almak ,
  
5.2. Zihinsel engellilerin sosyal ve yasal haklarını korumak ve toplum tarafından benimsenmelerini sağlamak, sosyal hayatta karşılaştıkları ve çözümleri vakıf imkânlarını aşan zorlukların giderilmesinde kamuoyu oluşturmak üzere çalışmalar yapmak.
  
5.3. Zihinsel engellilerin hukukunu korumak, onurlu bir birey olarak yaşamlarını sürdürebilmesi için yasal düzenlemelere doğrudan veya dolaylı olarak katkı yapmak, bu amaçla yasama organı ve resmi kurum veya kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
 
5.4. Zihinsel engellilerin ihtiyaç duyduğu “özel eğitim” için;
  
5.4.1. Milli Eğitim Bakanlığı ve bunlara bağlı resmi-özel eğitim ve iyileştirme kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışmalarına katkıda bulunmak,
  
5.4.2. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve bu kurumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı (bunlara bağlı resmi-özel, eğitim ve iyileştirme kurumları ile çocuklara yönelik diğer kurumlarla işbirliği ve doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmak), Vakıflardan Sorumlu Devlet Bakanlığı, T.C Başbakanlık Özürlüler Dairesi ve Bağlı Olduğu Devlet Bakanlığı, Üniversiteler – Rektörlükler – Dekanlıklar, Valilikler – Kaymakamlıklar (ve bunlara bağlı resmi-özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerin çalışmalarına katkıda bulunmak), Belediye Başkanlıkları(ve bunlara bağlı resmi-özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerin çalışmalarına katkıda bulunmak), Milli Eğitim Müdürlükleri gibi gerektiğinde yukarıda adı geçen uygun kurumlarla anlaşma ve protokoller imzalamak, ihtiyaç ve imkanlar dahilinde bu katkılara tahsis edilecek özel fonlar tesis etmek, bu kurumların çalışmalarını faaliyet ve koordinasyon programları oluşturarak desteklemek, zihinsel engelliye yönelik sağlık – eğitim -rehabilitasyon çalışmalarında kamu yükünü hafifletmek.
 

5.4.3. Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik sosyal ve iktisadi kurumlar oluşturmak.                                                                                              
 
5.4.4.
 Vakfı tanıtabilmek ve amacını topluma anlatabilmek için konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, vakfın amacına uygun basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak ve Radyo, Televizyon programlarıhazırlamak, benzeri faaliyetlere katılmak, desteklemek, ,
 

5.4.5. Zihinsel engellilere yeterli ve ilgili standartlara uygun eğitim verecek eğitici elemanların temini ve geliştirilmesi için gerekli destek ve işbirliği sağlamak gayesi ile üniversiteler ve uzman yetiştiren eğitim kurumları nezdinde girişimlerde bulunmak,   gerekirse yurt dışı ortak amaçlara uygun örgüt ve kurumlarla bu amaca yönelik kurslar, seminerler ve okullar açmak, açılmasına katkıda bulunmak veya ortak olmak.
 

5.4.6. Zihinsel engellilerin eğitimi , bakım ve rehabilitasyonlarına yönelik branşlarda uzmanlaşma arzusunda olanlara ve bu hizmette gönüllü çalışacak kişilere destek vermek, zihinsel engelin önlenmesi-engellilerin eğitimi, rehabilitasyonları ve bakımlarını sağlamak veya sekelleri nedeni ile ihtiyaç duydukları hizmeti vermek amacı ile eğitim alan yada alacak öğrencilere stajyer ve uzmanlara burs tahsis etmek, vakfın sahip olduğu, destekleme kararları aldığı yada iştirakçisi bulunduğu eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında gönüllü olarak hizmet verenlere kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak belirli kural ve anlaşmalar çerçevesinde belirli dönemler için staj yapma olanağı sağlamak, stajyer uzman, stajyer eğitmen bursları ve hizmet yardımları tesis etmek, gönüllülerle özel hizmet mukaveleleri akdetmek.
 

 5.4.7. Vakfa başvuracak bağışçıların isteği doğrultusunda özel ya da tüzel kişilerin anısı ve onuruna burs tahsisi gerçek ve tüzel kişilerin adları belirtilerek dağıtılır. Fon oluşturulması veya yardım Mütevelli Heyet kararı ve mukavele ile tesis edilir .
 

5.4.8. Özürlü çocuk doğumlarının asgariye indirilmesi amacı ile çalışma ve ilgililerle gerekli faaliyette bulunmak, öncülük etmek, yardımcı olmak, müşterek program ve etkinlikler düzenlemek.
 

 
5.4.9. Zihinsel engelli doğumlarına yol açan akraba evliliği, sigara, alkol ve uyuşturucu ile mücadele programlarına doğrudan ve dolaylı olarak katılmak, ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak ve kamu oyu oluşturulmasına katkıda bulunmak. Zihinsel engele yol açan faktörleri tanımlama ve önlemeye yönelik tıp, biyokimya, genetik mühendisliği ve uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla iş birliği içinde bulunmak ve desteklemek.
 

5.4.10. Engelli ailelerine yönelik rehberlik, psikolojik danışmanlık, terapi hizmetlerine ihtiyaç duyanlara (ebeveynlere) hizmet sağlamak, amaca uygun birimler kurmak kurulmasına yardımcı olmak ve bu gibi kurumlara –kuruluşlara üye olmak.
 

5.4.11. Amaçlar çerçevesinde gerekli yasal izinler alınarak yurt dışı-uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Türkiye ve yurt dışında iş birliği yapmak, ayrıca bu kurum ve kuruluşların üyeleri ile iş birliği yapmak - yasal hükümleri yerine getirmek kaydı ile üye olunmak.
 

5.4.12. Vakıf amaca uygun çalışma ve düzenli yürütme ile vakfa gelir sağlamak için Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere vakıf yetkili organ kararları doğrultusunda her türlü menkul, gayri menkul, patent, telif ve imtiyaz hakları, ihtira beratı, kamu-özel sektöre ait hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, banka yatırım fonları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, gelir getirici her türlü banka enstrümanları gibi ayni - nakdi, maddi ve gayri maddi değerler tesis etmek, satın almak, kiralamak, benzer amaçlara yönelik faaliyette bulunmak, tüzel kişilik hükmünde gönüllü kuruluşların genel kurullarınca alınacak mücbir sebeple fesih ve tasfiye edilmeleri durumunda mal varlıklarının gene genel kurallarınca vakıf lehine tasarrufu halinde menkul ve gayri menkul değerlere sahip olmak, iktisadi ve sınai teşekküller kurmak ya da ortak olmak, bağış yolu ile veya ölüme bağlı tasarruflara sahip olmak, bunların tamamını, bir bölümünü veya pay kuponlarını kullanmak yada uygun görülen kişi yada kuruluşlara kullandırmak, devretmek, kiraya vermek satmak, rehin etmek, ipotek tesis ve kabul etmek ve fek etmek, gereğinde resmi ve gayri resmi kişi ve kurum ve kuruluşlardan borç almak, kredi kullanmak ve bütün işlemler için gerekli olan teminatları vermek, kazandığı haklar ve yaptığı işler için borçlanmak, gerekli ödeme ve giderleri yapmak, tüzel bir kişilik olarak, yürürlükteki kurallara göre resmi senedin olur verdiği konularda tüm haklardan yararlanmak, yetkilerini kullanmak, yargı organları önünde davacı ve davalı hakkına sahip olmak, resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak, vekil tayin etmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
 

5.4.13. Vakıf, amacının tümü veya bir bölümünün gerçekleşmesi için yararlı ve zorunlu görülecek tüm işlem girişim, çaba ve çalışmaları yapmaya, sözleşmeleri alım ve satım uygulamalarını tümü ile icra etmeye izinli ve yetkilidir.
 

5.4.14. Vakıf gelir ve yetkilerini Türk Medeni kanunu’nun yasaklamış olduğu amaç konu ve alanlarda kullanamaz. Vakıf gerçek ve tüzel kişilerden vakfın amacına aykırı olmayan şartlı veya şartsız olarak yapılacak, bağış ve ödemeleri kabul edebilir. Borç ve yükümlülükler altına girebilir, kamu yararını gözeten sosyal, bilimsel ve kültürel amaçlı fonlar oluşturabilir, kabul edebilir ve yönetebilir.
 

Hukuksal İşlemler Yetkisi


Madde- 6 Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, , yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin’i dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 
 

…………………………………………………………

 
Madde- 8 Mütevelli Heyet

                Vakıf Mütevelli Heyeti ekli listede yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları
Bulunan gerçek kişilerden oluşan 11 kişidir. Mütevelli Heyet üyeliği Mahkeme kararı
ile yasal sakınca olmadıkça veya kendi ayrılmazsa ömür boyu devam eder. Mütevelli
Heyet üyeleri kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri 3
Kişinin adını noterlik tarafından hazırlanmış belge olarak Mütevelli Heyete verirler.
Ölüm, istifa, sağlık ve yasal nedenlerle eksilme olduğunda verilmiş belgedeki sıraya
Göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.
Mütevelli Heyet Üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul
Etmemeleri halinde boşalan Mütevelli Heyet üyeliğine seçim, kalan Mütevelli Heyet
Üyelerinin ortak kararı ile yapılır.
 
……………………………………………………………

 
Madde- 16 Onur Kurulu Üyeliğine Kabul

 
16,1. Vakfın tescilinden sonra Mütevelli Heyetin belirleyeceği mali değerözgüleyecekler arasından yine Mütevelli Heyetçe seçilecek gerçek ve tüzel kişiler
 

16,2.Yine Vakfın tescilinden sonra Mütevelli Heyet kararı ile etkin hizmet ve çabaları ile vakfın amaç ve hizmet konularında sürekli ve yararlı çalışmalar yapacak gerçek kişiler vakfın onur üyeleridir.
 

16,3. Tüzel kişiliği yetkili organlarının atayacağı kişi temsil eder.

 
Madde–17 Onur Kurulu

 Kendi içinde görev bölümü ile yönetime öneriler sunabilir


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis