Biz İlhamımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK

Resmi Gazete

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Haziran 2004

PAZARTESİ

 Sayı : 25506

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

 

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

 

Vakfın Adı : Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı. (CANEV)

Vakfedenler : Halis Bayrak, Şenay Bayrak, Aydın Görgün, Salim Öz Aysu, Harika Tümer, Hakkı Kodal, Fazıl Altınay, Asuman Yenice, Mehmet Ezer, Nazif Sungur Çıvga, Ziya Gürsoy.

Vakfın İkametgahı : Yeşiltepe Mahallesi 39 Sokak No : 1 Sofulu Beldesi Yüreğir/ADANA

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve No.su : Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/5/2004 tarih ve E. 2003/5, K. 2003/5 sayılı Kararı.

Vakfın Amacı : Vakfın ana amacı eğitim olup, bedensel engellilerin eğitim ve rehabilitasyonu, zihinsel engellilerin eğitimi, tedavi, bakım, koruma ve sosyal hayata uyumları, yasal hakları ile ekonomik geleceklerinin teminat altına alınması ve barındırılmaları gibi temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve engelli çocuk doğumlarının asgariye indirilmesini temin etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda engelin oluşumuna neden olan tüm faktörler, zihinsel engel sekeli taşıyan tüm toplum bireyleri ile bu bireylere yönelik tüm uygulama, tasarruf ve hizmetler vakfın ilgi alanıdır.

Vakfın Mal Varlığı : Dr. Halis Bayrak tarafından vakfa tahsis edilen gayrimenkullerin değeri 315.000.000.000,– TL. (üçyüzonbeşmilyar).

Vakfın Organları : Kurucular Kurulu, Yönetmenler Meclisi, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.

8101/1-1


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis